Xiaguan

2005 Xiaguan (est. 1941)
下关

Alternate Name(s): XG
Location: Dali
# Teas: 392
# Productions: 675

Xiaguan 2005 Teas

8613 Pao Bing
2005 8613 Pao Bing
沱茶8613泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
8633 Pao Bing
2005 8633 Pao Bing
沱茶8633泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
8653
2005 8653
沱茶8653泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
8673
2005 8673
沱茶8673

Raw Pu'erh 357g
Cang Er Tuo
2005 Cang Er Tuo
沱茶苍洱沱

Raw Pu'erh 100g
120 pieces in a tong.
Cang Er Tuo
2005 Cang Er Tuo
沱茶苍洱沱

Raw Pu'erh 250g
0 pieces in a tong, 60 pieces in a jian
FT8653
2005 FT8653
沱茶FT8653

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
FT8653 Tie Bing
2005 FT8653 Tie Bing
沱茶FT8653铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Fang Zhuan
2005 Fang Zhuan
沱茶方砖

Raw Pu'erh 200g
135 pieces in a tong.
Jia Ji Bing Cha
2005 Jia Ji Bing Cha
沱茶甲级饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Jia Ji Tie Bing
2005 Jia Ji Tie Bing
沱茶甲级铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Jia Ji Tuo Cha
2005 Jia Ji Tuo Cha
沱茶甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 250 pieces in a jian
Jiaji Tuocha Lu He
2005 Jiaji Tuocha Lu He
Jiaji Green Box

沱茶甲级沱茶 绿盒
Raw Pu'erh 100g
72 pieces in a tong.
Jin Cha
2005 Jin Cha
沱茶紧茶

Raw Pu'erh 250g
18 pieces in a tong.
Jin Si Tuo Cha
2005 Jin Si Tuo Cha
沱茶金丝沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Li He Qi Zi Bing Cha
2005 Li He Qi Zi Bing Cha
沱茶礼盒七子饼茶

Raw Pu'erh 357g
28 pieces in a tong.
Nan Zhao Tuo Cha
2005 Nan Zhao Tuo Cha
沱茶南诏沱茶

Raw Pu'erh 100g
200 pieces in a tong.
Qi Zi Yin Bing Cha
2005 Qi Zi Yin Bing Cha
沱茶七子银饼茶

Raw Pu'erh 400g
1 pieces in a tong, 24 pieces in a jian
T8613 Tie Bing
2005 T8613 Tie Bing
沱茶T8613铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
T8633 Tie Bing
2005 T8633 Tie Bing
沱茶T8633铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
T8653 Tie Bing
2005 T8653 Tie Bing
沱茶T8653铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Xiao Ma Qi Zi Yuan Cha
2005 Xiao Ma Qi Zi Yuan Cha
沱茶销马七子圆茶

Raw Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Ye Sheng Qi Zi Bing
2005 Ye Sheng Qi Zi Bing
沱茶野生七子饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 56 pieces in a jian
Yi Ji Tuo Cha
2005 Yi Ji Tuo Cha
沱茶一级沱茶

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 250 pieces in a jian
Yin Cang Yu Er
2005 Yin Cang Yu Er
沱茶银苍玉洱

Raw Pu'erh 100g
100 pieces in a tong.
Yu Shang Gong Tuo
2005 Yu Shang Gong Tuo
沱茶御赏贡沱

Raw Pu'erh 200g
90 pieces in a tong.