Qi Zi Yin Bing Cha

Qi Zi Yin Bing Cha
沱茶七子银饼茶

Propose Changes

Xiaguan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Qi Zi Yin Bing Cha 2005 Qi Zi Yin Bing Cha 400g
1 pieces in a tong, 24 pieces in a jian