8613 Pao Bing

8613 Pao Bing
沱茶8613泡饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
6 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

8613 Pao Bing 2011 8613 Pao Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
8613 Pao Bing 2010 8613 Pao Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
8613 Pao Bing 2009 8613 Pao Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
8613 Pao Bing 2007 8613 Pao Bing 357g
7 pieces in a tong, 56 pieces in a jian
8613 Pao Bing 2006 8613 Pao Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
8613 Pao Bing 2005 8613 Pao Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian