Jin Cha

Jin Cha
沱茶紧茶

Propose Changes

Xiaguan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Cha 2005 Jin Cha 250g
18 pieces in a tong.