Jia Ji Bing Cha

Jia Ji Bing Cha
沱茶甲级饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jia Ji Bing Cha 2006 Jia Ji Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Jia Ji Bing Cha 2005 Jia Ji Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian