8633 Pao Bing

8633 Pao Bing
沱茶8633泡饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

8633 Pao Bing 2009 8633 Pao Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
8633 Pao Bing 2007 8633 Pao Bing 357g
7 pieces in a tong, 56 pieces in a jian
8633 Pao Bing 2006 8633 Pao Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
8633 Pao Bing 2005 8633 Pao Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian