Ye Sheng Qi Zi Bing

Ye Sheng Qi Zi Bing
沱茶野生七子饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ye Sheng Qi Zi Bing 2005 Ye Sheng Qi Zi Bing 357g
7 pieces in a tong, 56 pieces in a jian