Edit Ye Sheng Qi Zi Bing

View on Site

Propose Changes to: Ye Sheng Qi Zi Bing
沱茶野生七子饼

Chinese Characters: 沱茶野生七子饼
Size: 357
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/002/622/thumb/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20150721143028.jpg?1437460537
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: