Jia Ji Tuo Cha

Jia Ji Tuo Cha
沱茶甲级沱茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
13 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jia Ji Tuo Cha 2016 Jia Ji Tuo Cha 100g
Jia Ji Tuo Cha 2015 Jia Ji Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong.
Jia Ji Tuo Cha 2014 Jia Ji Tuo Cha 100g
200 pieces in a tong.
Jia Ji Tuo Cha 2013 Jia Ji Tuo Cha 100g
Jia Ji Tuo Cha 2012 Jia Ji Tuo Cha 100g
200 pieces in a tong.
Jia Ji Tuo Cha 2011 Jia Ji Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian
Jia Ji Tuo Cha 2010 Jia Ji Tuo Cha 100g
200 pieces in a tong.
Jia Ji Tuo Cha 2009 Jia Ji Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian
Jia Ji Tuo Cha 2007 Jia Ji Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong, 250 pieces in a jian
Jia Ji Tuo Cha 2006 Jia Ji Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong, 250 pieces in a jian
Jia Ji Tuo Cha 2005 Jia Ji Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong, 250 pieces in a jian
Jia Ji Tuo Cha 2004 Jia Ji Tuo Cha 250g
100 pieces in a tong, 5 pieces in a jian
Jia Ji Tuo Cha 2004 Jia Ji Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong, 250 pieces in a jian