Yi Ji Tuo Cha

Yi Ji Tuo Cha
沱茶一级沱茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
5 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Ji Tuo Cha 2011 Yi Ji Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong.
Yi Ji Tuo Cha 2007 Yi Ji Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong.
Yi Ji Tuo Cha 2006 Yi Ji Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong, 250 pieces in a jian
Yi Ji Tuo Cha 2005 Yi Ji Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong, 250 pieces in a jian
Yi Ji Tuo Cha 2004 Yi Ji Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong, 250 pieces in a jian