Fang Zhuan

Fang Zhuan
沱茶方砖

Propose Changes

Xiaguan

200g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Fang Zhuan 2007 Fang Zhuan 200g
Fang Zhuan 2005 Fang Zhuan 200g
135 pieces in a tong.
Fang Zhuan 2004 Fang Zhuan 200g
135 pieces in a tong.