Yin Cang Yu Er

Yin Cang Yu Er
沱茶银苍玉洱

Propose Changes

Xiaguan

100g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yin Cang Yu Er 2014 Yin Cang Yu Er 100g
Yin Cang Yu Er 2007 Yin Cang Yu Er 100g
4 pieces in a tong.
Yin Cang Yu Er 2005 Yin Cang Yu Er 100g
100 pieces in a tong.
Yin Cang Yu Er 2004 Yin Cang Yu Er 100g
100 pieces in a tong.