Yu Shang Gong Tuo

Yu Shang Gong Tuo
沱茶御赏贡沱

Propose Changes

Xiaguan

200g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yu Shang Gong Tuo 2012 Yu Shang Gong Tuo 200g
60 pieces in a tong.
Yu Shang Gong Tuo 2006 Yu Shang Gong Tuo 200g
90 pieces in a tong.
Yu Shang Gong Tuo 2005 Yu Shang Gong Tuo 200g
90 pieces in a tong.