Jia Ji Tie Bing

Jia Ji Tie Bing
沱茶甲级铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jia Ji Tie Bing 2006 Jia Ji Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Jia Ji Tie Bing 2005 Jia Ji Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian