Jiaji Tuocha Lu He

Jiaji Tuocha Lu He
沱茶甲级沱茶 绿盒
Jiaji Green Box

Propose Changes

Xiaguan

100g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jiaji Tuocha Lu He 2017 Jiaji Tuocha Lu He 100g
160 pieces in a tong.
Jiaji Tuocha Lu He 2015 Jiaji Tuocha Lu He 100g
18 pieces in a tong, 72 pieces in a jian
Jiaji Tuocha Lu He 2014 Jiaji Tuocha Lu He 100g
18 pieces in a tong, 72 pieces in a jian
Jiaji Tuocha Lu He 2005 Jiaji Tuocha Lu He 100g
72 pieces in a tong.