Nan Zhao Tuo Cha

Nan Zhao Tuo Cha
沱茶南诏沱茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
6 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Nan Zhao Tuo Cha 2016 Nan Zhao Tuo Cha 100g
100 pieces in a tong.
Nan Zhao Tuo Cha 2011 Nan Zhao Tuo Cha 100g
125 pieces in a tong.
Nan Zhao Tuo Cha 2010 Nan Zhao Tuo Cha 100g
125 pieces in a tong.
Nan Zhao Tuo Cha 2008 Nan Zhao Tuo Cha 100g
125 pieces in a tong.
Nan Zhao Tuo Cha 2006 Nan Zhao Tuo Cha 100g
Nan Zhao Tuo Cha 2005 Nan Zhao Tuo Cha 100g
200 pieces in a tong.