Xiaguan

2002 Xiaguan (est. 1941)
下关

Alternate Name(s): XG
Location: Dali
# Teas: 392
# Productions: 675

Xiaguan 2002 Teas

Cang Er Tuo
2002 Cang Er Tuo
沱茶苍洱沱

Raw Pu'erh 250g
60 pieces in a tong.