Menghai Tea Factory

2002 Menghai Tea Factory (est. 1940)
大益

Alternate Name(s): Dayi, Taetea
Location: Menghai
# Teas: 418
# Productions: 753

Description:

Most famous factory. Recipes are numbered #2.

Menghai Tea Factory 2002 Teas

7542
2002 7542
7542

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Ban Zhang Cha Wang Qing Bing
2002 Ban Zhang Cha Wang Qing Bing
班章茶王青饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Ban Zhang Sheng Tai Yi Hao Qing Bing
2002 Ban Zhang Sheng Tai Yi Hao Qing Bing
班章生态一号青饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Ban Zhang Te Zhi Jing Pin
2002 Ban Zhang Te Zhi Jing Pin
班章特制精品

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Chun Cha 7542
2002 Chun Cha 7542
春茶7542

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Kong Que Zhi Xiang
2002 Kong Que Zhi Xiang
孔雀之乡

Ripe Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Lu You Yi Shou Shi 72222
2002 Lu You Yi Shou Shi 72222
陆游一首诗72222

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Xiang Shan Qing Bing
2002 Xiang Shan Qing Bing
象山青饼

Raw Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Zi 7542
2002 Zi 7542
紫7542

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Zi 7572
2002 Zi 7572
紫7572

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian