Ban Zhang Cha Wang Qing Bing

Ban Zhang Cha Wang Qing Bing
班章茶王青饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ban Zhang Cha Wang Qing Bing 2002 Ban Zhang Cha Wang Qing Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian