Zuiyan

Zuiyan
最釅

Propose Changes

Baohongyinji

380g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Nahan, Bangdong

Productions

2015 Zuiyan 380g