Zheng Shan Xi Gui Gu Shu Yuan Cha

Zheng Shan Xi Gui Gu Shu Yuan Cha
沱茶正山昔归古树圆茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Zheng Shan Xi Gui Gu Shu Yuan Cha 2017 Zheng Shan Xi Gui Gu Shu Yuan Cha 357g
5 pieces in a tong, 10 pieces in a jian