Edit Zheng Shan Xi Gui Gu Shu Yuan Cha

View on Site

Propose Changes to: Zheng Shan Xi Gui Gu Shu Yuan Cha
沱茶正山昔归古树圆茶

Chinese Characters: 沱茶正山昔归古树圆茶
Size: 357
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/005/491/thumb/%E6%AD%A3%E5%B1%B1%E6%98%94%E5%BD%92.jpg?1499224458
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: