Yun Nan Zheng Shan Man Sa Gu Shu Cha

Yun Nan Zheng Shan Man Sa Gu Shu Cha
沱茶云南正山漫撒古树茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yun Nan Zheng Shan Man Sa Gu Shu Cha 2016 Yun Nan Zheng Shan Man Sa Gu Shu Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian