Edit Yun Nan Zheng Shan Man Sa Gu Shu Cha

View on Site

Propose Changes to: Yun Nan Zheng Shan Man Sa Gu Shu Cha
沱茶云南正山漫撒古树茶

Chinese Characters: 沱茶云南正山漫撒古树茶
Size: 357
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/004/452/thumb/1.png?1471326500
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: