Yuan Sheng Tai Xiao Bai Cai Tie Bing

Yuan Sheng Tai Xiao Bai Cai Tie Bing
沱茶原生态小白菜铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yuan Sheng Tai Xiao Bai Cai Tie Bing 2014 Yuan Sheng Tai Xiao Bai Cai Tie Bing 357g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian