Edit Yuan Sheng Tai Xiao Bai Cai Tie Bing

View on Site

Propose Changes to: Yuan Sheng Tai Xiao Bai Cai Tie Bing
沱茶原生态小白菜铁饼

Chinese Characters: 沱茶原生态小白菜铁饼
Size: 357
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/003/781/thumb/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20151224160311.png?1450944658
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: