Yin She Xian Rui

Yin She Xian Rui
沱茶银蛇献瑞

Propose Changes

Xiaguan

7600g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yin She Xian Rui 2013 Yin She Xian Rui 7600g
4 pieces in a tong, 150 pieces in a jian