Edit Yin She Xian Rui

View on Site

Propose Changes to: Yin She Xian Rui
沱茶银蛇献瑞

Chinese Characters: 沱茶银蛇献瑞
Size: 7600
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/005/212/thumb/%E9%93%B6%E8%9B%87%E7%8C%AE%E7%91%9E1.jpg?1497511617
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: