Xue Yu Yin Xiang

Xue Yu Yin Xiang
沱茶雪域印象

Propose Changes

Xiaguan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Xue Yu Yin Xiang 2012 Xue Yu Yin Xiang 250g