Edit Xue Yu Yin Xiang

View on Site

Propose Changes to: Xue Yu Yin Xiang
沱茶雪域印象

Chinese Characters: 沱茶雪域印象
Size: 250
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/001/339/thumb/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20150614160647.jpg?1434269412
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: