Xishi Shenpin

Xishi Shenpin
稀世神品

Propose Changes

Yangqing Hao

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

2007 Xishi Shenpin 500g