Wushang Miaopin

Wushang Miaopin
無上妙品

Propose Changes

Yangqing Hao

500g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Guafengzhai

Productions

2006 Wushang Miaopin 500g
2005 Wushang Miaopin 500g
Very limited. Not available.