Tianxiang Baopin

Tianxiang Baopin
天香寶品

Propose Changes

Yangqing Hao

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

2006 Tianxiang Baopin 500g