Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha Tie Bing

Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha Tie Bing
沱茶 顺裕乌金号圆茶铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

  Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha Tie Bing 2011 Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian