Edit Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha Tie Bing

View on Site

Propose Changes to: Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha Tie Bing
沱茶 顺裕乌金号圆茶铁饼

Chinese Characters: 沱茶 顺裕乌金号圆茶铁饼
Size: 357
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/002/409/thumb/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20150715104027.jpg?1436928473
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: