Shanhou

Shanhou

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Jinggu

Productions

2016 Shanhou 400g