Qingmeishan

Qingmeishan

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Lincang

Productions

2016 Qingmeishan 400g
2015 Qingmeishan 400g
2014 Qingmeishan Autumn 400g
2014 Qingmeishan Spring 400g