Pinwei Banzhang

Pinwei Banzhang
品味班章

Propose Changes

Yibang Chamasi

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Banzhang, Lao Mane

Productions

2009 Pinwei Banzhang 400g