Nan Zhao Yuan Cha

Nan Zhao Yuan Cha
沱茶南诏圆茶

Propose Changes

Xiaguan

454g
10 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Nan Zhao Yuan Cha 2017 Nan Zhao Yuan Cha 454g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Nan Zhao Yuan Cha 2016 Nan Zhao Yuan Cha 454g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Nan Zhao Yuan Cha 2014 Nan Zhao Yuan Cha 454g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Nan Zhao Yuan Cha 2013 Nan Zhao Yuan Cha 454g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Nan Zhao Yuan Cha 2012 Nan Zhao Yuan Cha 454g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Nan Zhao Yuan Cha 2011 Nan Zhao Yuan Cha 454g
4 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Nan Zhao Yuan Cha 2010 Nan Zhao Yuan Cha 454g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Nan Zhao Yuan Cha 2008 Nan Zhao Yuan Cha 454g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Nan Zhao Yuan Cha 2006 Nan Zhao Yuan Cha 454g
7 pieces in a tong, 56 pieces in a jian
Nan Zhao Yuan Cha 2004 Nan Zhao Yuan Cha 454g
7 pieces in a tong, 56 pieces in a jian