Edit Nan Zhao Yuan Cha

View on Site

Propose Changes to: Nan Zhao Yuan Cha
沱茶南诏圆茶

Chinese Characters: 沱茶南诏圆茶
Size: 454
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/004/846/thumb/%E4%B8%8B%E5%85%B3%E5%8D%97%E8%AF%8F%E5%9C%86%E8%8C%B6_%283%29.JPG?1493265682
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: