Meiren Shu

Meiren Shu
美人熟茶

Propose Changes

Yibang Chamasi

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

2008 Meiren Shu 357g