Lao Banzhang Wang

Lao Banzhang Wang
老班章王
King Lao Banzhang

Propose Changes

Yangqing Hao

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Lao Banzhang

Productions

2006 Lao Banzhang Wang 500g