Jingmai

Jingmai

Propose Changes

Yunnan Sourcing

250g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Jingmai

Productions

2017 Jingmai 250g
2013 Jingmai 400g
2009 Jingmai 357g