Jingmai Zaochun

Jingmai Zaochun
景邁早春

Propose Changes

Yibang Chamasi

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Jingmai

Description:

Early spring Jingmai.

Productions

2010 Jingmai Zaochun 357g
2008 Jingmai Zaochun 357g