Jingmai Dashu

Jingmai Dashu
景邁大樹茶

Propose Changes

Yibang Chamasi

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Jingmai

Productions

2007 Jingmai Dashu 357g