Jinggu

Jinggu

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Jinggu

Description:

Dabai (big white) tea. Made out of Camelia Taliensis.

Productions

2014 Jinggu 400g
2011 Jinggu 400g
2010 Jinggu Yangta 250g