Huangyin Bing Wang Zhongcha

Huangyin Bing Wang Zhongcha
黄印 饼王 中茶

Propose Changes

Xiaguan

450g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Description:

Made by XY. Said to be Yiwu originally but seem believe Bulang.

Productions

2001 Huangyin Bing Wang Zhongcha 450g