Fei Tai Xiao Tai Liu Hao Qi Zi Bing

Fei Tai Xiao Tai Liu Hao Qi Zi Bing
沱茶飞台销台六号七子饼

Propose Changes

Xiaguan

400g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Fei Tai Xiao Tai Liu Hao Qi Zi Bing 2011 Fei Tai Xiao Tai Liu Hao Qi Zi Bing 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Fei Tai Xiao Tai Liu Hao Qi Zi Bing 2008 Fei Tai Xiao Tai Liu Hao Qi Zi Bing 400g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian