Edit Fei Tai Xiao Tai Liu Hao Qi Zi Bing

View on Site

Propose Changes to: Fei Tai Xiao Tai Liu Hao Qi Zi Bing
沱茶飞台销台六号七子饼

Chinese Characters: 沱茶飞台销台六号七子饼
Size: 400
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/002/514/thumb/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20150717173224.jpg?1437125882
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: