Dahusai

Dahusai

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Bangdong (Lincang)

Productions

2015 Dahusai Spring 400g
2014 Dahusai Spring 400g
2013 Dahusai Autumn 400g